ECDL koncept

Vysoká škola polytechnická Jihlava v červnu 2022 ukončila činnost testovacího střediska ECDL.O KONCEPTU EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) Projekt ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat.

Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.


CO ZAHRNUJE KONCEPT ECDL

ECDL Sylabus je veřejně definovaný okruh témat

Databázi otázek a úkolů (Question and Test Base - QTB) - neveřejná sada otázek a úkolů k odpovídajícím tématům definovaným příslušným ECDL Sylabem (ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL Image Editing a dalšími ECDL Sylaby)
Metodiku testování a vyhodnocování odpovědí tak, aby se jednotným způsobem otestovaly vědomosti a dovednosti uchazeče o ECDL Certifikát nezávisle na platformě, použitém software a národním prostředí
Metodiku administrace a kontroly zabezpečení kvality testování
Soubor chráněných názvů, jejich zkratek a logo ECDL
Mezinárodně uznávaný soubor dokladů ECDLGARANCE KVALITY ECDL TESTOVÁNÍ

Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu. ECDL F je výhradním vlastníkem tohoto konceptu včetně metodiky ECDL testování, na jehož provoz uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Tyto společnosti zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu v příslušném národním prostředí, stávají se zde garanty kvality ECDL testování, mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL Certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL F. ECDL testy lze skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu příslušnou informatickou společností, a to v kterékoli členské zemi ECDL F. Informace o členských zemích a kontakty na www stránky příslušných národních organizací naleznete na stránkách ECDL F.

Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS, a to 2.6. 1999. Je to nezisková organizace, která jako jediná ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm testovacím střediskům, která splní kriteria stanovená ECDL F. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti - ECDL-CZ.


ECDL - EVROPSKÝ STANDARD

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností.

Jednotný způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných společností, jako například Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, řada bank v Anglii, Irsku, Dánsku, Norsku a Švédsku či některé telekomunikační firmy, např. Nortel, integrovaly ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců.

Aktuální informace lze získat v čtvrtletním zpravodaji ECDL Foundation s novinkami o použití konceptu ECDL v různých zemích světa i oborech lidské činnosti.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá